Buurtcentrum kan weer beginen

Buurtcentrum kan weer beginnen 29-8-1984

Zaterdag officiële opening 29-8-‘84

Buurtcentrum ’t Lansink kan weer beginnen in ‘oude honk’

Hengelo – Het nieuwe buurtcentrum ’t Lansink zal zaterdag officieel in gebruik genomen worden. Zoals bekend brandde vorig jaar maart het oude buurtcentrum grotendeels af. Vanaf die tijd moesten de aktiviteiten op een laag pitje worden gezet. Voor diverse groepen vond men onder­dak. De Breemarsschool, Siësta, De Waagh, Pinokkio en Ait Vedan zetten spontaan de deuren open voor het zwaar  gedupeerde buurthuis. Toch is men blij terug te kunnen keren naar het vaste honk, om alle aktiviteiten – groepen weer nieuw leven in te blazen. Want een jaar van rond­zwerven, zo leert de ervaring, kost hoe dan ook deelnemers.

De inschrijvingen zijn inmid­dels begonnen, maar voor ver­schillende cursussen is nog ruimte. Graag zouden de mede­werkers van ’t Lansink zien, dat zaterdag tijdens de officiële ope­ning melding gemaakt kan wor­den van „goedgevulde” groepen.

Het feest begint zaterdag om 10.00 uur met een optocht door de wijk. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen vooraf hun fiets versieren bij de speeltuin. Begeleid door drumband en majorettekorps De Nijverheid zullen zo door het „oude Tuindorp” trekken om alle bewoners nog eens te attenderen op de feestelijke ingebruikname. Aansluitend om 11.00 uur zal wet­houder Bijsterbosch de opening verrichten. Om 13.00 uur staan de deuren wijd open voor de wijkbe­woners om kennis te nemen van de aktiviteiten en het fraaie onderko­men te bezichtigen. Tevens is er een ansichtkaarten tentoonstel­ling georganiseerd door de Stich­ting Oald Hengel. ’s Avonds is er feest voor alle bewoners uit de wijk.

Het nieuwe buurtcentrum is gebouwd op het oude plekje aan de Twijnstraat. Als enige beroepskracht zal Han Kuipers hier de scepter zwaaien, daarbij geassis­teerd door een groot aantal vrij­willigers en beheerder Jan Ra­merman.

De bezuiniging heeft ook hier toe­geslagen: er moest één formatie­plaats worden ingeleverd, waar­door via de Eswebé een beheerder voor 40 uur terug zou komen. Tot op heden is deze vacature nog niet voorzien. Jan Ramerman is aange­steld als tijdelijke kracht.

Met het oog op deze bezuiniging kon inkrimping van het aktivi­teitenprogramma ook niet ge­heel uitblijven. Men heeft een keuze moeten maken, waardoor enkele kinderactiviteiten over­genomen zijn door de speeltuin­vereniging ’t Lansink, de directe buurman van het buurthuis.

Functioneler
Het nieuwe gebouw is groter en functioneler dan het voorgaande. Datgene wat overeind gebleven is, zoals de peuterzaal is geheel gemo­derniseerd. Er is een nieuw kan­toor met een klein keukentje. Daar waar deze voorheen stonden is nu een activiteitenzaal voor cursus­sen en vergaderingen. Ook is hier de puzzeltheek gevestigd, die in het nieuwe seizoen tevens dienst zal gaan doen als spel-o-theek. Er is een grote zaal daarnaast nog eens een grote ontmoetingsruimte. Het vroegere podiumzaaltje is bijzonder aantrekkelijk gemaakt en zal dienst doen als handenarbeidlo­kaal.
Er zijn maatregelen getroffen voor minder validen. Het hele gebouw is drempelloos, er zijn aangepaste toiletten en de inrit voor het cen­trum is ook voor hen geschikt.

Het hele gebouw is bijzonder goed geïsoleerd, niet alleen met dubbele beglazing maar vooral is rekening gehouden met de geluidsoverlast. Erg belangrijk voor de disco-avon­den.
Met de buurt is het één en ander uitgeprobeerd, „op volle sterkte” was het buiten niet te horen. Dit tot volle tevredenheid van de „noa­bers”.

Ook weer rekening houdend met de buurtbewoners zijn er voor het gebouw nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd.
Erg trots is men op de uitgebreide en zeer moderne alarminstallatie. De bouw, uitgevoerd door Krom­medijk/Thomasson, werd voor de bouwvakvakantie officieel opge­leverd. Toen kwam nog het vele afwerkingswerk, wat met behulp van veel vrijwilligers en de onderhoudsdienst van de Stichting Buurt en Clubhuiswerk geschied­de.

Ook weer rekening houdend met de buurtbewoners zijn er voor het gebouw nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd.
Erg trots is men op de uitgebreide en zeer moderne alarminstallatie. De bouw, uitgevoerd door Krom­medijk/Thomasson, werd voor de bouwvakvakantie officieel opge­leverd. Toen kwam nog het vele afwerkingswerk, wat met behulp van veel vrijwilligers en de onderhoudsdienst van de Stichting Buurt en Clubhuiswerk geschied­de.

Het gehele interieur heeft een ge­zellig aanzien gekregen. Ondanks dit moeilijke jaar hebben de medewerkers van ’t Lansink een goed programma weten samen te stellen. Veel van het oude be­kende kunnen de cursisten weer terugvinden. Nieuw is het tiener­werk, dat een tijdje weg geweest is. Ook wil men gehalte geven aan een projekt voor schoolverlaters, de initiatiefgroep WAO wil naast de bestaande aktiviteiten nu ook thema-avonden en informatie­ochtenden organiseren. Belang­rijk is ook de plaats die de buiten­landers innemen. Sinds mei 1983 is er een Turkse wijkcommissie. Be­halve het behartigen van hun be­langen zijn er voor hen de bekende taallessen en de fiets-verkeersles. Voor deze beide laatste groepen kan het buurthuis nog vrijwil­ligers gebruiken. Evenals voor de groep verstandelijk gehandicap­ten.

Ondanks het vrij grote vrijwil­ligerskorps, waarover het buurtcentrum beschikt kan men nog wel een flink aantal mensen gebruiken. Want ook hier is gebleken dat door de brand een groot verloop is ont­staan. Graag wil men dit seizoen mensen aanstellen voor de funktie gastvrouw/heer. Hiermee wil men de vrije inloop stimuleren.