Aangepast aan invaliden

Aangepast aan invaliden 13-12-1983

Als alles meezit opent het nieuwe buurtcentrum ’t Lansink aan de Twijnstraat medio april de deuren. Buurthuis ’t Lansink medio april weer open.

HENGELO — De wederopbouw van buurtcentrum ’t Lansink aan de Twijnstraat, dat vorig jaar februari door brand gedeeltelijk werd ver­woest, verloopt voorspoedig. Als het weer aannemersbedrijf Krom­mendijk (Hengelo) niet al te veel parten gaat spelen verwacht de bouwcommissie van ’t Lansink, dat het gebouw eind maart-begin april kan worden opgeleverd. Dan moet het buurtcentrum echter nog wor­den ingericht, zodat het vermoede­lijk pas medio april in gebruik kan worden genomen. Omstreeks die tijd zal ’t Lansink dan ook officieel worden geopend, verwacht beroeps­kracht Han Kuipers, die tevens deel uitmaakt van de bouwcommissie. Naar die heropening wordt ver­langend uitgezien, want de huidige situatie is verre van ideaal. Een deel van de activiteiten, zoals het jonge­ren- en tienerwerk, is als gevolg van de brand vrijwel stilgevallen. De activiteiten die wel doorgang kon­den vinden, zijn over maar liefst vijf verschillende accommodaties ver­spreid. Doordat die ver uit de buurt van het Tuindorp-’t Lansink liggen is het aantal bezoekers aanmerkelijk te­ruggelopen. De verwachting is ech­ter dat veel voormalige bezoeken wel weer terugkomen, zodra ’t Lan­sink de deuren aan de Twijnstraat heropent.

De herbouw van het buurtcen­trum (alleen het handenarbeidlo­kaal, podium en de peuterspeelzaal bleven gespaard, al moeten die nog grondig worden schoongemaakt) begon eind oktober. Aanvankelijk zou de wederopbouw direct na de bouwvakvakantie beginnen, maar er trad enige vertraging op omdat het bouwplan moest worden aangepast. Onder meer, doordat omwonenden
op een betere geluidsisolatie hadden aangedrongen. Daaraan is tegemoet gekomen door de grote zaal met dubbele beglazing (ruiten van res­pectievelijk 10 mm en 6 min) en de ontmoetings-discoruimte aan de bin­nenkant van de ramen met luiken uit te rusten. Tevens wordt er geluidsi­solerend materiaal in het dak van het centrum verwerkt.

Inmiddels is de aannemer klaar met alle grond- en funderingswerkzaamheden en staat een deel van de binnenmuren overeind. Het buurt­centrum wordt qua oppervlakte iets groter dan het „oude” buurthuis en de indeling van de diverse vertrekken zal ook enigszins werden gewijzigd- Zo wordt onder meer de keu­ken kleiner ten behoeve van een activiteitenruimte voor algemeen gebruik. Het nieuwe buurtcentrum wordt tevens „drempelloos” en is daardoor voor invaliden en min­dervaliden goed toegankelijk. Belangrijk is verder dat er enkele par­keerplaatsen aan de voorzijde ko­men, wat de parkeerproblemen rond het buurtcentrum (bouwkosten on­geveer f 325.000) moet terugdringen.

Rest nog te melden dat ’t Lansink sinds 1 september een eenmanspost (beroepskracht Han Kuipers) is ge­worden en sedert vorige week een beheerder heeft in de persoon van Johan Keuzink uit Goor. Hij werkt nu in de noodpost in gebouw Ait Vedan op de hoek Industrie­straat-Wethouder Voogdgeert­straat.